To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.
W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

WARMIE sensor temperatury wraz z oprogramowaniem, typ WM-1020

Przeciwwskazania:

Nie stosować wyrobu w przypadku występowania ran lub otarć w miejscu aplikacji.

Możliwe działania niepożądane i bezpieczeństwo produktu:
Zwróć uwagę na skutki długotrwałego kontaktu czujnika ze skórą, zwłaszcza w przypadku uczulenia na nikiel lub chrom – metale zawarte w materiale sondy czujnika. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej zaprzestać używania wyrobu i skontaktować się z lekarzem. Pozostawienie termometru na ciele przez dłuższy czas niż 30 dni może prowadzić do rozwoju odleżyn. Należy kontrolować stan ciała w miejscu kontaktu wyrobu i zmieniać miejsce aplikacji maksymalnie co 7 dni.

Środki ostrożności i ostrzeżenia:

Wyrób należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją. Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania. Używanie urządzenia nie zastępuje wizyty u lekarza. Wyrób zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte lub mogą spowodować zadławienie. Połknięcie baterii może prowadzić do groźnych obrażeń wewnętrznych, rozwijających się w ciągu kilku godzin. W przypadku połknięcia czujnika lub jego części należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku zadławienia natychmiast udzielić pierwszej pomocy. Ze względu na ryzyko połknięcia wyrób przeznaczony jest dla dzieci powyżej 36 miesiąca życia, jednak szczególna uwaga i stały nadzór zalecane są również u starszych dzieci. W przypadku stosowania wyrobu u dzieci lub u osób o ograniczonej funkcji poznawczej lub świadomości, należy zachować szczególną ostrożność i zapewnić stały nadzór osoby dorosłej. Należy zwrócić uwagę, żeby opaska mocująca nie była zbyt ciasno umocowana na kończynie, gdyż może to doprowadzić do zmniejszenia ukrwienia dystalnej części kończyny. Przed użyciem u pacjentów z rozrusznikiem serca skonsultuj się z lekarzem. Wyrób działa prawidłowo tylko z aplikacją WARMIE24 zainstalowaną na telefonie ze zgodnym systemem operacyjnym. Łączenie z innymi aplikacjami Nadajnik radiowy emituje fale elektromagnetyczne. Przed użyciem u pacjentów z rozrusznikiem serca skonsultuj się z lekarzem. Nie stosować w pobliżu urządzeń emitujących silne zakłócenia elektromagnetyczne, ani w pobliżu urządzeń szczególnie wrażliwych na takie zakłócenia. Inne urządzenia radiowe (w tym także ich anteny) nie powinny być umieszczone bliżej niż 30 cm od czujnika WARMIE. Wymiana baterii jest dozwolona tylko na baterię typu wskazanego przez wytwórcę. Zastosowanie innego typu baterii może prowadzić do zwarcia lub nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia.

Używać urządzenia w temperaturze otoczenia w zakresie od 0°C do 50°C. Nie wystawiać urządzenia na działanie temperatury powyżej 60°C lub poniżej -25°C. Nie używać gdy wilgotność względna jest wyższa niż 95% RH. Nie wystawiać urządzenia na działanie żadnych substancji chemicznych, które nie zostały wymienione w niniejszej instrukcji, bezpośredniego promieniowania słonecznego i wysokiej temperatury. Nie należy modyfikować ani otwierać termometru w innych celach niż wymiana baterii. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Obudowa urządzenia jest wodoszczelna tylko w ograniczonym stopniu. Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i upadkiem. Wyrób należy przechowywać w czystym, suchym miejscu. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu lub uszkodzenia termometru należy zaprzestać używania i skontaktować się z serwisem wskazanym przez wytwórcę. Nie dokonywać samodzielnych napraw i/lub modyfikacji wyrobu. Naprawy należy wykonywać w serwisie wskazanym przez wytwórcę. W przypadku kontaktu wyciekającego elektrolitu ze śluzówką (np. oka) należy przemywać ją dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą zmyć wodą z mydłem i wytrzeć do sucha.


Wytwórca: WARMIE sp. z o.o., Kasztelańska 62, Poznań 60-316, Polska. contact@warmie.eu