Reklamacje

Reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Operatora można składać:
  1. pisemnie na adres Operatora: WARMIE SP. Z O.O. ul. Kasztelańska 62, 60-316 Poznań,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@warmie.eu
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. adres e-mail Klienta,
  2. nazwę i model Sprzętu Użytkownika,
  3. numer urządzenia - można go znaleźć w aplikacji WARMIE24 po kliknięciu na ikonę zębatki. Jest to numer ostatnio podłączonego urządzenia.
  4. opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  5. dane kontaktowe składającego reklamację.
 3. Operator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem takiego samego środka komunikacji, na jaki została złożona reklamacja.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego Konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Użytkownik, będący Konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a WARMIE, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).