Stały monitoring temperatury - szansą na wczesne wykrycie problemów zdrowotnych

Pomiar temperatury ciała jest istotny zarówno w zakresie leczenia szpitalnego, jak i monitorowania stanu zdrowia w domowym zaciszu.

Instrukcja postępowania przy najczęściej występujących problemach technicznych WARMIE WM-1020

Reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Operatora można składać:pisemnie na adres Operatora: WARMIE SP. Z O.O. ul. Kasztelańska 62, 60-316 Poznań,w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@warmie.euReklamacja powinna zawierać:adres e-mail Klienta,nazwę i model Sprzętu Użytkownika,numer urządzenia - można go znaleźć w aplikacji WARMIE24 po kliknięciu na ikonę zębatki. Jest to numer ostatnio podłączonego urządzenia.opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności i daty wystąpienia nieprawidłowości,dane kontaktowe składającego reklamację.Operator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem takiego samego środka komunikacji, na jaki została złożona reklamacja.Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego Konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.Użytkownik, będący Konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a WARMIE, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Właściwości

Stały pomiar

Po połączeniu telefonu z sensorem wyniki magazynowane są w aplikacji nawet jeśli nastąpi zerwanie połączenia

Wykres

Wszystkie, najdrobniejsze zmiany temperatury zarejestrowane są w formie wizualnej na wykresie.

Wygoda

Opaska szyta w polskiej szwalni pozwala na dobranie odpowiedniego rozmiaru

Powiadomienia

aplikacja WARMIE24 wysyła powiadomienia za każdym razem, gdy zarejestruje znaczący wzrost temepratury